Regulamin

Regulamin sklepu internetowego barszczukrainski.pl

Sklep Internetowy Delikatesy Z Kresów s.c. Viktoriia Wyszkowska I Łukasz Król reprezentowany jest przez:

 1. Viktoriię Wyszkowską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą VIKTORIIA WYSZKOWSKA, adres: ul. Wambierzycka, 4/14, 50-537 Wrocław, NIP: 8992846967, REGON: 380607851, adres e-mail:
 2. Łukasza Króla, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: ARCHEOTECH – PRACOWNIA ARCHEOLOGICZNO- ARCHITEKTONICZNA ŁUKASZ KRÓL, ul. Władysława Łokietka 37, 55-120 Oborniki Śląskie, NIP: 9151549450, REGON: 021036770, adres e-mail: lukasz.m.krol@gmail.com

(dalej: Sprzedawca)

Delikatesy Z Kresów s.c. Viktoriia Wyszkowska I Łukasz Król , można znaleźć pod adresem: ul. Władysława Łokietka 37, 55-120 Oborniki Śląskie, województwo dolnośląskie. Figurujemy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem: 9151810285. Numer kontaktowy: 531 263 812, adres e-mail: delikatesyzkresow@gmail.com

§ 1

Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze sklepu internetowego Delikatesy Z Kresów s.c., działającego pod adresem elektronicznym www.barszczukrainski.pl, w tym w szczególności zasady składania zamówień, dostawy towarów, uiszczenia przez Klientów ceny sprzedaży, składania i rozpatrywania reklamacji, odstępowania od zawartych umów.

§ 2

 1. Sprzedającymi są:
  1. Viktoriia Wyszkowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą VIKTORIIA WYSZKOWSKA, adres: ul. Wambierzycka, 4/14, 50-537 Wrocław, NIP: 8992846967, REGON: 380607851,
  2. Łukasz Król, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: ARCHEOTECH – PRACOWNIA ARCHEOLOGICZNO- ARCHITEKTONICZNA ŁUKASZ KRÓL, ul. Władysława Łokietka 37, 55-120 Oborniki Śląskie, NIP: 9151549450, REGON: 021036770
 2. Klientem/Zamawiającym/Kupującym jest pełnoletnia osoba fizyczną, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 3. Ceny produktów wskazane na stronie internetowej sklepu internetowego są cenami brutto i są wyrażone w złotych polskich. Ceny te nie zawierają kosztów dostawy, które Klient ponosi dodatkowo, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 4. Bezpośredni kontakt Klienta ze Sprzedawcą we wszelkich sprawach związanych z realizacją zamówień jest możliwy:
  1. telefonicznie pod numerem telefonu: 531 263 812,
  2. pod adresem skrzynki mailowej: delikatesyzkresow@gmail.com,
  3. listownie, na adres Sprzedawcy: ul. Władysława Łokietka 18, 50-243 Wrocław.

§ 3

 1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem Internetu.
 2. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym jest zarejestrowanie się przez Klienta, poprzez wypełnienie formularza, założenie konta oraz uzyskanie własnego loginu, akceptacja Regulaminu sklepu, dostępnego na stronie internetowej (barszczukrainski.pl).
 3. Zamówienie napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych jest możliwe wyłącznie przez osobę pełnoletnią.
 4. Poprzez złożenie zamówienia zawierającego alkohol, Zamawiający oświadcza, że jest osobą, której zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Sprzedawca może sprzedać alkohol.
 5. Poprzez złożenie zamówienia zawierającego wyroby tytoniowe, Zamawiający oświadcza, że jest osobą, której zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, Sprzedawca może sprzedać wyroby tytoniowe.
 6. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana wiadomość e-mail, potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Umowa zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.

§ 4

Zamówienia są dostarczane tylko na obszarze kodów pocztowych znajdujących się w bazie danych Sklepu. W celu weryfikacji, czy pod dany adres realizowana jest przez Sprzedawcę dostawa, należy dokonać sprawdzenia na stronie internetowej www.barszczukrainski.pl.

§ 5

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia zgodnie z przyjętym zamówieniem z wyłączeniem ust. 2.
 2. W przypadku wystąpienia braku towaru zamówionego przez Klienta, Sprzedający poinformuje o tym Klienta, który według swojego wyboru będzie mógł:
  1. wyrazić zgodę na zakup zaproponowanego mu towaru zamiennego w miejsce towaru brakującego,
  2. zrezygnować z brakującego towaru, żądając realizacji zamówienia w pozostałym zakresie,
  3. zrezygnować z całego zamówienia.
 3. W przypadku, wyboru przez Klienta przy składaniu zamówienia opcji wyłączającej nawiązanie przez Sprzedawcę kontaktu z Klientem w związku z realizacją złożonego zamówienia tj. m.in. w celu poinformowania Klienta o niedostępności zamówionego towaru, uznaje się, iż nastąpiło wyrażenie zgody przez Klienta na zrealizowanie przez Sprzedawcę zamówienia z pominięciem produktów aktualnie niedostępnych w sklepie.

§ 6

Koszty dostarczenia zakupów:

 1. dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej – 15 zł
 2. zamówienie za pośrednictwem DHL – 20 zł
 3. zamówienie za pośrednictwem InPost – 15 zł
 4. zamówienie zakupów o wartości powyżej 200,00 zł – dostawa gratis

W przypadku braku możliwości zrealizowania dostawy z przyczyn leżących po stronie Klienta,

§ 7

Terminy realizacji dostaw:

Zamawiający określa termin dostawy w przedziałach godzinowych danego dnia maksimum z 14 dniowym wyprzedzeniem.

Od poniedziałku do soboty: 9:00-11:00, 11:00-13:00, 13:00-15:00, 15:00-17:00, 17:00-19:00, 19:00-21:00.

Zamówienie musi być złożone minimum 24 godziny przed terminem realizacji dostawy.

§ 8

Informacje o ogólnych warunkach dostawy:

 1. Klient posiada możliwość osobistego odbioru towaru we Wrocławiu, pod adresem: Władysława Łokietka 18, 50-243 Wrocław po zaznaczeniu odpowiedniej opcji przy składaniu zamówienia przez Klienta.
 2. Dostawca posiada przy sobie nie więcej niż 100,00 zł w celu wydania reszty.
 • Dostawca może odmówić wydania alkoholu osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości. W przypadku nieokazania przez osobę odbierającą zamówienie zawierające alkohol lub wyroby tytoniowe dokumentu potwierdzającego wiek lub w przypadku wskazującym na spożycie alkoholu, co spowoduje odmowę wydania zamówionego towaru, Zamawiający zobowiązuje się pokryć koszty próby dostawy według stawek wynikających z niniejszego regulaminu (§ 6).
 1. Dostawca nie realizuje zwrotu kaucji za opakowania zwrotne. Istnieje możliwość zwrotu opakowań w stacjonarnych sklepach sieci

§ 9

 1. Przy dostawie towaru Klient ma obowiązek sprawdzić czy przesyłka jest zgodna z zamówieniem i potwierdzić odbiór zamówienia.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności dostarczonego towaru z zamówieniem, Klient może odmówić przyjęcia towaru i odstąpić od zawartej umowy.

§ 10

Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:

 1. gotówką przy odbiorze,
 2. kartą płatniczą przy odbiorze,
 3. przelewem na konto Sprzedawcy – dane do przelewu: Delikatesy Z Kresów, numer rachunku: …. – w tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia

§ 11

 1. Klient może złożyć reklamację:
 2. mailowo pod adresem delikatesyzkresow@gmail.com,
 3. osobiście w sklepie Delikatesy Z Kresów, Władysława Łokietka 37, 55-120 Oborniki Śląskie
 4. za pośrednictwem poczty na adres wskazany w ust. 2 powyżej.
 5. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Zamawiającego. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę drogą mailową lub listową.

§ 12

 1. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem może od umowy sprzedaży odstąpić bez podania przyczyny.
 2. Prawo odstąpienia od umowy Klient będący konsumentem realizuje składając Sprzedawcy pisemne oświadczenie, według wzoru stanowiącego załącznik numer 1 do Regulaminu lub poprzez wypełnienie i przesłanie formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajdującego się na stronie internetowej Sprzedającego w terminie 14 dni od dnia zrealizowania zamówienia. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia do Sprzedającego.
 3. Prawo odstąpienia od umów, o których mowa w § 12 ust. 1 i 2 nie przysługuje w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest:
  1. rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  2. rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  4. nagranie dźwiękowe lub wizualne albo program komputerowy dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 4. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Klient ma obowiązek zwrócić niezwłocznie rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 13

 1. Administratorem danych osobowych Klienta/Zamawiającego (zwanych łącznie dalej „Klientem”), przekazanych przy rejestracji konta oraz logowaniu się (w tym: adres bieżącej dostawy) są:
  1. Viktoriia Wyszkowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą VIKTORIIA WYSZKOWSKA, adres: ul. Wambierzycka, 4/14, 50-537 Wrocław, NIP: 8992846967, REGON: 380607851,
  2. Łukasz Król, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: ARCHEOTECH – PRACOWNIA ARCHEOLOGICZNO- ARCHITEKTONICZNA ŁUKASZ KRÓL, ul. Władysława Łokietka 37, 55-120 Oborniki Śląskie, NIP: 9151549450, REGON: 021036770
 2. Dane osobowe Klientów wskazane w formularz ( czyli…….)będą przetwarzane w celu wykonania zamówienia, czyli umowy, zgodnie z art. 6 ust 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach handlowych, przesyłania newslettera, dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a) RODO. Klient ma prawo w każdym czasie do wycofania udzielonych zgód lub ich modyfikacji.
 3. Dane osobowe Klienta przechowywane są przez cały okres posiadania konta w serwisie sklepu Delikatesy Z Kresów dla celów realizacji i obsługi zamówień
  zgodnie z obowiązującym Regulaminem. Dane przekazane na podstawie zgody będą przetwarzane do momenty wycofania zgody.
 4. Odbiorcą przekazanych danych osobowych mogą być dodatkowo podmioty świadczące usługi niezbędne dla realizacji zamówień, w tym usługi w zakresie dostawy, marketingu, administracji oraz serwisu.
 5. Dane osobowe mogą być przetwarzane także w sposób zautomatyzowany, wraz z zastosowaniem profilowania w celu zindywidualizowanego dopasowania oferty dla potrzeb konkretnego Klienta lub ich grupy.
 6. W przypadku usunięcia konta w serwisie sklepu Delikatesy Z Kresów dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane, za wyjątkiem danych niezbędnych dla celów rozpatrywania reklamacji oraz potrzeb marketingowych (dot. danych: imię, nazwisko, adres email, wyrażone zgody, historia zamówień). Dane te będą przechowywane przez okres 3 lat od usunięcia konta (za wyjątkiem sytuacji w której Klient wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania ich). Dane Klienta składającego zamówienie bez rejestracji konta są przechowywane na powyższych zasadach przez okres 3 lat od dnia realizacji ostatniego zamówienia.
 7. Klient może w każdym czasie uzyskać wgląd do swoich danych osobowych wraz z możliwością dokonania ich aktualizacji.
 8. Wnioski w zakresie wyrażonych zgód mogą być kierowane drogą mailową lub pisemną na adresy wskazane w zakładce „Kontakt”.
 9. Warunkiem rejestracji konta Klienta lub złożenia zamówienia, w zakresie związanym z uregulowaniami RODO jest podanie danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, adresu dostawy, numeru telefonu, adresu email w celu ich przetwarzania przez Administratora danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO  w celu realizacji zawartej umowy (w tym ich rozliczenia oraz rozpatrzenia i realizacji reklamacji).
 10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Klienta (w tym przetwarzanie zautomatyzowane) – imienia, nazwiska, adresu dostawy, numeru telefonu, adresu email, historii dostaw Administratora danych osobowych,  w celu kierowania marketingu bezpośredniego (newsletter, informacje handlowe, kupony rabatowe) oraz w celu profilowania, w tym kierowania zindywidualizowanej oferty handlowej, jest dobrowolna i nie stanowi warunku rejestracji lub realizacji zamówień.
 11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  2. sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  3. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 12. Jeżeli uważają Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).